Privacystatement Brainnet Groep

Per 1 mei 2021

Onze visie op privacy

Brainnet helpt organisaties bij het zoeken, vinden en selecteren van externe professionals, richt inhuurprocessen in en managet en beheert contracten. De externe professionals noemen wij ook wel ‘deskundigen’. Wij geloven in een transparante arbeidsmarkt. En wij geloven in een transparant privacy beleid. Voor ons is de privacy van onze deskundigen, onze eigen medewerkers, contactpersonen bij leveranciers en klanten, sollicitanten, door Brainnet ingehuurde arbeidskrachten en andere relaties belangrijk. Binnen Brainnet wegen we alle belangen af en uw recht op privacy telt zwaar mee. Wij leggen u in dit privacy statement uit hoe wij uw privacy beschermen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Brainnet is gevestigd in Nieuwegein aan de (3439 MR) Marconibaan 1A. Brainnet en de aan haar gelieerde vennootschappen, waaronder Brainnet B.V. en Flexbrain Detachering Publieke Sector B.V. (hierna tezamen: “Brainnet”) verwerken persoonsgegevens. Brainnet is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Brainnet heeft een functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming kan worden bereikt via het e-mailadres: avg@brainnet.nl.

Wat zijn persoonsgegevens en wanneer worden deze verwerkt?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Bent u een zzp-er of heeft u een eenmanszaak? Dan wordt u ook gezien als persoon en gaat het om gegevens die u direct of indirect kunnen identificeren. U deelt al persoonsgegevens met ons als u contact met ons heeft. Bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid, strafrechtelijk verleden, godsdienstige of filosofische overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, seksuele geaardheid of gegevens omtrent ras of etnische afkomst. In principe verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening en dit moet op basis van de wet, als dit gebeurt met uw toestemming of als u ons dat zelf vraagt.

Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van uw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • deskundigen;
  • ons eigen personeel;
  • personen die verbonden zijn aan de leveranciers;
  • personen die verbonden zijn aan de klanten;
  • personen die interesse tonen in onze diensten;
  • personen die verbonden zijn aan een ander bedrijf of een andere organisatie waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

We ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft, bijvoorbeeld wanneer u een overeenkomst met ons sluit of gebruik maakt van onze dienstverlening. We kunnen uw gegevens ook ontvangen van derden. Bijvoorbeeld van leveranciers of andere partijen waar Brainnet mee samenwerkt. Met onze leveranciers hebben wij afgesproken dat zij u bij het doorgeven van uw gegevens op dit privacy statement zullen wijzen.

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij persoonsgegevens?

Brainnet kan haar werkzaamheden alleen goed uitvoeren als we u goed kennen. Daarom vragen we naar uw persoonsgegevens en verwerken we die ook. De onderneming van Brainnet bestaat uit verschillende activiteiten. Hieronder zullen wij per activiteit toelichten welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doel en op welke rechtsgrond.

Recruitment

Wij zoeken voor onze klanten geschikte deskundigen om tijdelijke werkzaamheden voor de klant uit te voeren. Deze deskundigen komen op verschillende manieren bij Brainnet terecht. In de eerste plaats kan een deskundige zich zelf bij Brainnet melden. Deze deskundige krijgt dan toegang tot een portal. In dit portal staan de opdrachten voor de klanten van Brainnet opgenomen. In de tweede plaats kan een deskundige via een leverancier van Brainnet bij ons worden aangedragen. Brainnet verwerkt in deze beide situaties persoonsgegevens van deze deskundige. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor onze wervings- en selectiewerkzaamheden en om de inzetbaarheid van de deskundige te kunnen bepalen.

Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om contact met de deskundige op te kunnen nemen, te onderzoeken of de deskundige op een opdracht voor een klant kan worden ingezet, om met (de leverancier van) deze deskundige een overeenkomst van opdracht te kunnen sluiten, maar ook om een overeenkomst van opdracht met een klant te kunnen sluiten ter zake de inzetbaarheid van de deskundige. Deze verwerking is veelal noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de deskundige partij is, of om op verzoek van de deskundige voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst contact op te nemen. Daarnaast heeft Brainnet een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van de deskundige, omdat zij daardoor de juiste deskundige kan selecteren voor de opdracht.

De persoonsgegevens die wij voor onze recruitment activiteiten van een deskundige verwerken, zijn bijvoorbeeld naam en adresgegevens, geboortedatum en geboorteplaats, e-mailadres, telefoonnummer, curriculum vitae (cv), opleidingsgegevens (zoals het hoogst behaalde diploma) en andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid voor een bepaalde functie, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften. Indien u toegang wenst te verkrijgen tot ons portal, verwerken wij voorts uw IP-adres. Voor het vastleggen van dit IP-adres vragen wij uw toestemming.

Bij de wervings- en selectiewerkzaamheden kan Brainnet in een aantal gevallen gebruikmaken van artificial intelligence. In de flexbranche wordt artificial intelligence steeds vaker ingezet om de beste match tussen een kandidaat en klant tot stand te brengen. Brainnet kan artificial intelligence gebruiken om het selectieproces eerlijker en objectiever te maken en te bespoedigen. Brainnet wil blijven innoveren en kan, door op zorgvuldige wijze gebruik te maken van artificial intelligence, nóg beter inspelen op de wensen en behoeften van haar klanten en kandidaten. Daarbij gaat Brainnet zeer zorgvuldig om met de belangen van de betrokkenen.

De software waar Brainnet in haar wervings- en selectieproces mee werkt, kan aan de hand van volledig geanonimiseerde historische gegevens voorspellen welke kandidaat het meest geschikt zal zijn voor een vacature. Deze software maakt gebruik van een vorm van profilering. De software is zodanig geprogrammeerd dat deze enkel de minimaal benodigde gegevens van kandidaten verwerkt. Brainnet laat de uitkomsten van de software uit het oogpunt van zorgvuldigheid te allen tijde door haar recruiters toetsen en beoordelen, om extra te waarborgen dat deze uitkomsten rechtvaardig zijn. De software zal de werkzaamheden van de recruiters niet vervangen, maar ondersteunt hen juist in deze werkzaamheden. De emotionele intelligentie van een recruiter is en blijft bij Brainnet onmisbaar in het selectieproces. De recruiters zullen dan ook blijven toetsen of zij het eens zijn met de selectie door middel van de software. Van uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming zal geen sprake zijn.

Voor Brainnet is het gebruik maken van artificial intelligence in een aantal gevallen noodzakelijk om op verzoek van zowel de klant als de kandidaat een overeenkomst met de meest geschikte kandidaat tot stand te brengen. Brainnet heeft voorts een gerechtvaardigd belang bij het gebruiken van deze vorm van het selecteren van kandidaten. Betrokkenen die worden geselecteerd of afgewezen na gebruikmaking van deze software (en de daarna toegepaste menselijke toets door recruiters van Brainnet), ontvangen daarover van Brainnet bericht. Zij kunnen bij Brainnet nadere informatie over de software, de gehanteerde algoritmes, het profiel en de segmenten waarin zij zijn ingedeeld en de persoonlijke uitkomsten van deze verwerking opvragen. Deze betrokkenen mogen Brainnet tevens verzoeken hun gegevens te rectificeren of te verwijderen en zij hebben het recht om bezwaar tegen het toepassen van de software te maken.

Pre-employment screening

Brainnet voert voor haar klanten regelmatig pre-employment screenings uit. Screening is altijd maatwerk en is afhankelijk van de eisen die de klant stelt. Wij voeren alleen een pre-employment screening uit voor onze klanten wanneer wij zijn nagegaan dat de klant een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van deze screening heeft dat zwaarder weegt dan de (privacy)rechten van de deskundigen. Wij verwerken in dat geval persoonsgegevens van de deskundige om zijn geschiktheid en integriteit met betrekking tot een specifieke functie te kunnen beoordelen. De specifieke aard van een functie kan meebrengen dat een (zware) pre-employment screening noodzakelijk is. Voor bepaalde functies, in bijvoorbeeld de financiële sector, is screening zelfs wettelijk verplicht.

Wij verwerken bij een pre-employment screening in elk geval de naam en adresgegevens van de deskundige die wij screenen. Daarnaast verwerken wij onder meer de geboortedatum en geboorteplaats, een e-mailadres, telefoonnummer, recent curriculum vitae (cv), opleidingsgegevens en andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid de deskundige.

Afhankelijk van de omvang van de pre-employment screening verwerken wij daarnaast bijvoorbeeld informatie van (ex-)werkgevers en/of opdrachtgevers, gegevens over het arbeidsverleden van de deskundige (bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot schorsing en ontslag), een Verklaring Omtrent het Gedrag (“VOG”) of een Verklaring van Geen Bezwaar (“VGB”) en een overzicht van de uitgeoefende nevenfuncties.

Contractmanagement

Als Brainnet een overeenkomst van opdracht met een (leverancier van een) deskundige of een klant sluit, dan is het noodzakelijk om persoonsgegevens van de deskundige te verwerken. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de deskundige partij is of om op verzoek van de deskundige voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst contact op te nemen. Wij zijn daarnaast wettelijk verplicht om de identiteit van een deskundige vast te stellen wanneer deze op een opdracht wordt ingezet. Verder heeft Brainnet bepaalde verplichtingen die volgen uit de Wet Ketenaansprakelijkheid. Op grond van deze wettelijke verplichtingen moeten wij ook bepaalde (financiële en fiscale) gegevens van een deskundige in onze administratie opnemen.

De persoonsgegevens die wij in het kader van contractmanagement van de deskundige verwerken zijn onder meer naam en adresgegevens, nationaliteit, geslacht en een BSN en/of ID-nummer.

Inkoopadministratie/facturen

Leveranciers van Brainnet kunnen een factuur aan ons sturen voor de werkzaamheden van de deskundige. Wij sturen facturen aan onze klant. In de urenstaat bij deze facturen zijn persoonsgegevens opgenomen, namelijk de naam van de deskundige en de naam en contactgegevens van de betreffende manager bij de klant. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst van opdracht en om de facturen die uit deze overeenkomst volgen te kunnen betalen.

Klanten/leveranciers

Als een leverancier of klant een dienst van ons wil afnemen, heeft Brainnet persoonsgegevens van één of meerdere contactpersonen bij deze organisatie nodig. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld een dienstverleningsovereenkomst of inleenovereenkomst met deze organisatie te sluiten of om contact met deze organisatie te hebben over lopende zaken. Als u een leverancier of klant van ons bent, willen wij u daarnaast natuurlijk goed van dienst zijn. Ook hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens met het oog op de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Brainnet. Wij gebruiken uw naam en (zakelijke) adresgegevens bijvoorbeeld om het contact met u te onderhouden. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om bijvoorbeeld vast te stellen of u uw organisatie mag vertegenwoordigen. In dat geval hebben wij ook een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken.

Personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van ons eigen personeel die op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht werkzaamheden uitvoeren voor Brainnet. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitoefening van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht die wij met onze medewerkers hebben gesloten, zoals de administratie van salaris en overige arbeidsvoorwaarden. Ook verwerken wij gegevens van ons personeel om de gerechtvaardigde belangen van Brainnet te behartigen, zoals het uitvoeren van bedrijfsprocessen en intern management, reis- en onkosten verslaggeving, rapportages en toegang tot systemen en faciliteiten, trainingen, vergoedingen en overige management doeleinden in het belang van de onderneming van Brainnet. Tot slot verwerken wij persoonsgegevens van ons eigen personeel om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als werkgever, zoals fiscale en sociale zekerheidsregelgeving en arbeidsrechtelijke bepalingen.

In dit kader verwerken wij de volgende persoonsgegevens van ons personeel, namelijk de naam en adresgegevens, geboortedatum en geboorteplaats, geslacht, privé e-mailadres, IP-adressen, telefoonnummer, BSN en/of ID-nummer, contactgegevens van familieleden, opleidings- en diplomagegevens, referenties en getuigschriften, salarisgegevens, functieomschrijving en rijbewijsgegevens.

Sollicitanten

Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten voor functies bij Brainnet. Dit betreffen de persoonsgegevens die u met ons deelt, zoals naam en adresgegevens, geboortedatum en geboorteplaats, e-mailadres, telefoonnummer, curriculum vitae (cv), opleidingsgegevens (zoals het hoogst behaalde diploma) en andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid voor een bepaalde functie, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften. Wij gaan zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. Brainnet heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van haar sollicitanten, omdat zij daardoor de juiste persoon kan selecteren voor de functie.

Door Brainnet ingehuurde arbeidskrachten

Wanneer Brainnet arbeidskrachten inhuurt, sluit zij daartoe een overeenkomst van opdracht met (een leverancier van) een deskundige. Daarvoor is het voor Brainnet noodzakelijk om persoonsgegevens van de deskundige te verwerken, om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. De persoonsgegevens die wij voor het aangaan van deze overeenkomst van opdracht met u verwerken zijn onder meer uw naam en adresgegevens, nationaliteit, geslacht en een BSN en/of ID-nummer.

Nieuwsbrieven, magazines en andere berichten

Wij sturen onze klanten, leveranciers, deskundigen en andere relaties regelmatig nieuwsbrieven met daarin inhoudelijke en vakgerichte items en interviews, magazines en/of andere berichten over de laatste ontwikkelingen in de branche. Wij verwerken in dit kader persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en deskundigen om de gerechtvaardigde belangen van Brainnet te behartigen om nauw contact met haar contractspartijen te houden. Voor het versturen van onze nieuwsbrief gebruiken wij de naam en het e-mailadres van de personen aan wie wij deze berichten willen versturen. Voor het verzenden van ons magazine gebruiken wij uw naam en adresgegevens. Wij versturen een nieuwsbrief, magazine of ander bericht aan personen van wie wij hier toestemming voor hebben gekregen. U kunt zich ook weer afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten.

Wat zijn de gevolgen van het niet willen verstrekken van persoonsgegevens?

Er geldt in principe geen algemene wettelijke of contractuele verplichting op grond waarvan u uw persoonsgegevens aan Brainnet dient te verstrekken. Ook is het verstrekken van uw persoonsgegevens in principe geen voorwaarde van Brainnet om een overeenkomst met u aan te gaan. Echter, indien u ervoor kiest om uw persoonsgegevens niet met Brainnet te delen en/of incomplete persoonsgegevens bij Brainnet aanlevert, is Brainnet gerechtigd af te zien van het aangaan van overeenkomst met u. Brainnet is in dat geval tevens gerechtigd een reeds met u aangegane overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de desbetreffende persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor administratieve doeleinden en/of voor het voldoen aan wettelijke vereisten waar Brainnet aan gebonden is.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Brainnet en de aan haar gelieerde ondernemingen beschikken over een SNA certificaat (NEN 4400-1) en Brainnet is ISO 9001, 14001 en 27001 gecertificeerd. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat onze systemen en het portal waarmee wij werken maximaal beveiligd zijn. Onze systemen worden constant geüpdatet. Wij vragen daarnaast veelvuldig advies van gerenommeerde marktpartijen met betrekking tot de beveiliging van onze systemen. Ook op die manier proberen wij uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan de betrokkenen, als dat nodig is. Binnen Brainnet kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt, tenzij wij uw toestemming hebben gekregen om uw persoonsgegevens langer te mogen bewaren. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. De door ons verwerkte persoonsgegevens die te maken hebben met een opdracht van een klant, bewaren wij 5 jaar na het einde van de opdracht, tenzij er voor ons redenen zijn om deze gegevens langer te bewaren. De door ons verwerkte persoonsgegevens van ons eigen personeel bewaren wij tot 5 jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht. Voor fiscale gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Gegevens die wij van u ontvangen ten behoeve van het selectieproces voor een opdracht waar u uiteindelijk niet voor bent geselecteerd, bewaren wij tot 6 maanden nadat de selectieprocedure is geëindigd. Wij bewaren sollicitatiegegevens voor interne functies bij Brainnet maximaal 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u toestemming aan ons geeft om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor u vrijkomt.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

In principe verwerkt Brainnet uw persoonsgegevens voor haar eigen bedrijfsdoeleinden. Daarbij deelt Brainnet uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dit in dit privacy statement is vermeld.

Allereerst deelt Brainnet uw persoonsgegevens met derden indien we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of omdat we een andere dienstverlener inzetten. Zo kunnen toezichthouders en de Belastingdienst op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Daarnaast kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. Als u bijvoorbeeld fraude pleegt, kunnen we aangifte tegen u doen.

Soms moeten we op basis van een overeenkomst uw gegevens delen met een andere partij of organisatie. Zo deelt Brainnet persoonsgegevens van deskundigen met klanten die geïnteresseerd zijn om deze deskundige op een opdracht in te zetten. Daarnaast deelt Brainnet maandelijks rapportages met kerncijfers met haar klanten.

We verstrekken uw gegevens ook aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening. Zo deelt Brainnet bijvoorbeeld gegevens van deskundigen met de AMP Groep, die voor Brainnet de identiteitsgegevens van de deskundigen die op een opdracht worden ingezet controleert.

Brainnet maakt daarnaast gebruik van verschillende verwerkers. Met deze verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin de verwerkers garanderen dat zij net zo zorgvuldig met uw persoonsgegevens zullen omgaan als Brainnet dat doet. Daarnaast garanderen deze verwerkers dat zij zich aan de bestaande privacyregelgeving zullen houden.

Als u dat wilt, kunnen we uw persoonsgegevens ook aan andere klanten of bedrijven doorgeven.

Geven wij uw persoonsgegevens door aan een derde land of internationale organisatie?

Wij geven geen persoonsgegevens door aan een derde land of internationale organisatie, behoudens de uitzonderingsgrond die expliciet in deze paragraaf van dit privacy statement is vermeld.

Brainnet deelt enkele persoonsgegevens van haar eigen personeel met groepsmaatschappijen van Brainnet die in Europa en de Verenigde Staten gevestigd zijn. Hierbij gaat het om de volgende gegevens van haar eigen personeel: de zakelijke e-mailadressen, de IP-adressen, het geslacht, het geboortejaar, het indiensttredingsjaar, de functieomschrijving en de salarisgegevens van haar eigen personeel. Ten aanzien van de gegevens die gedeeld worden met haar groepsmaatschappij in de Verenigde Staten, is er geen adequaatheidsbesluit van toepassing. Brainnet heeft echter wel andere waarborgen getroffen om deze gegevens met haar groepsmaatschappij in de Verenigde Staten te delen, namelijk door toepassing van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming voor verwerkingsverantwoordelijken. Een kopie van deze standaardbepalingen inzake gegevensbescherming voor verwerkingsverantwoordelijken kan worden opgevraagd via avg@brainnet.nl.

Behoudens bovengenoemde uitzondering voor het eigen personeel van Brainnet, deelt Brainnet geen andere persoonsgegevens met derden of internationale organisaties die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. Wel deelt Brainnet geanonimiseerde metadata voor ‘analytics’ doeleinden met groepsmaatschappijen van Brainnet die in Europa en de Verenigde Staten gevestigd zijn. In deze metadata zijn alle verwijzingen naar persoonsgegevens volledig verwijderd, waardoor deze metadata niet herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Brainnet per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? U kunt bij Brainnet een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling, beperking of verwijdering indienen bij Brainnet. Voorts heeft u het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heeft u recht op het intrekken van een verleende toestemming, indien dit de grondslag was voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij intrekking van de toestemming doet dit geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking. Indien u ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen.

Vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Brainnet kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming. U kunt een e-mail sturen naar avg@brainnet.nl of uw schriftelijke verzoeken richten aan:

Brainnet B.V.
t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming
Inzageverzoek persoonsgegevens
Postbus 549
3430 AM Nieuwegein

Klachten toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of Brainnet de AVG naleeft. Indien u meent dat Brainnet zich niet aan de geldende privacywetgeving houdt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over dit privacystatement

De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacybeleid is nooit helemaal klaar. We houden ons beleid up to date. Brainnet kan dit privacystatement daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacystatement kunt u steeds terugvinden op www.flexbrain.nl/privacystatement. Dit privacy statement is laatstelijk gewijzigd op 1 mei 2021.

Hier vindt u meer informatie over ons cookiestatement